Skip to main content
Kurultay Bileşenleri

Uluslararası Göçmen Kadınlar Dayanışma Derneği (UGKDD)

Adres: Halide Edip Adıvar Mahallesi, Çifte Cevizler Caddesi, Kınalı Sokak, No:1 Daire:4 Şişli
E-posta:  gkdd.miwosa@gmail.com
Web:  www.ugkdd.org

Bizler göç alanında gönüllü olan ve bizzat alanda çalışan feminist kadınlarız. 2 yıldır yapmış oluğumuz toplantılar ve çalışmalar sonrasında; çeşitli sebeplerle Türkiye’ye gelmiş ve Türkiye’de yaşayan göçmen, mülteci ve sığınmacı kadınların, kadına yönelik şiddet başta olmak üzere yaşadıkları her türlü şiddeti ve ayrımcılığı görünür kılmak ve kadınlar lehine, kadınlarla birlikte politikalar üretmek amacıyla bir araya geldik.

Türkiye’de hedef kitlemiz olan göçmen, mülteci ve sığınmacı kadınların başvurabileceği toplumsal cinsiyet perspektifi ile bakan, hak temelli bir örgütlenme için yola çıktık. Bunun dışında sahada çalışan kurumların kadına yönelik şiddet ve toplumsal cinsiyet alanındaki farkındalıklarını yükseltmek derneğin amaçları arasında sayılabilir.

Dil, din, mezhep, ırk, renk, ulus, sınıf, statü, siyasal düşünce, yaş, toplumsal cinsiyet, cinsel yönelimlerde hiçbir ayrım gözetmeksizin; Türkiye’ye gelmiş olan Göçmen, Mülteci, Sığınmacı, Yerinden Edilmiş, Vatansız, Belgesiz, Engelli, “yabancılar ve uluslararası koruma” ve “geçici koruma” altında olan kadınlar, çocuklar ve LGBTİ bireylerin eşit bir yaşam sürdürebilmeleri ve hak temelli yaklaşımla kadına yönelik şiddet başta olmak üzere; barınma, sağlık, eğitim, istihdam, kişisel bakım, cinsel, hukuki, kültürel ve sosyal haklar gibi alanlarda destekleyici çalışmalar yürütmek; her türlü koruma mekanizmaları oluşturmak amacı ile kurulmuş bir sivil toplum kuruluşudur.

Ulusal ve uluslararası etkileşim ve iletişim ağları kurmak; yeni işbirliği olanakları yaratmak, saha araştırmaları ve izleme/değerlendirme çalışmaları yapmak, bilginin üretilmesi, yaygınlaştırılması ve erişilebilir olmasını sağlamak; hedef kitle kadınlarla birlikte her alanda üretim yapmak; kadınlar arasında ayrım gözetmeksizin toplumsal farkındalık yaratmak; bu amaca destek sağlayacak ulusal ve uluslararası projeler başlatmayı, yürütmeyi, mevcut projelere destek vermeyi ve sahada çalışan kurumların kadına yönelik şiddet, cinsiyet eşitliği ve toplumsal cinsiyet alanındaki farkındalıklarını yükseltmeyi amaçlamaktadır.

Leave a Reply