Skip to main content

Her yıl bir Ana Kurultay bir de Ara Kurultay düzenlenir.  Her iki kurultay da her yıl farklı bir ilde gerçekleşir ve üç gün sürer.

Kurultay’ın örgütlenmesinden Kurultay Sekretaryası sorumludur. Sekretarya, Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı ve Kurultay’ın yapıldığı ildeki kadın örgütlerinden oluşur ve Kurultay’ı temsil eder.

Görevleri:

  • Kurultayın amacına ve ilkelerine uygun şekilde örgütlenebilmesi,
  • Kurultay bileşeni örgütlerin arasındaki iletişimin sağlanabilmesi,
  • Kurultay’la kadın hareketi, kamu kurumları ve belediyeler arasındaki iletişimin sağlanabilmesi,
  • Kurultay alınan kararların takibini yaparak ve hayata geçebilmesi için başta Kurultay bileşenleri olmak üzere kadın örgütleriyle ortak mücadelenin örgütlenmesidir.

Ara Kurultay, hem K-bileşenlerin ihtiyaçlarına yanıt vermek ve Kurultay örgütlenmesini güçlendirmek hem de Ana Kurultay’a hazırlık amacıyla düzenlenir. Ana Kurultay’ın ana başlığı, sunulacak tebliğler, gerçekleştirilecek atölyeler Ara Kurultay’da belirlenmeye çalışılır. Ara Kurultay’a sadece Kurultay bileşeni örgütler katılır.  Yürütülen tartışmalarda eşitliğin sağlanması amacıyla Ara Kurultay’a her örgütten en fazla iki kişi katılabilir.

Ana Kurultay, kadına yönelik şiddet alanındaki deneyimleri kadın hareketinin tüm kesimleriyle, kamu ve yerel yönetimlerden kadına yönelik şiddetle mücadelede yetki ve sorumluluğu olan birimlerdeki görevli kadınlarla paylaşmak ve ortak politikalar oluşturmak amacıyla düzenlenir.

Kurultay’ın birinci günde önceden belirlenen konular ışığında tebliğler sunulur ve tüm katılımcılarla birlikte tartışma yürütülür. İkinci gününde ise atölye çalışmaları yapılır. Atölyeler, kapalı ve açık atölyeler olarak ikiye ayrılır. Kapalı atölyelere, şiddete maruz kalan kadın ve çocuklarla birebir çalışan kadın örgütlerinden katılımcıların yanı sıra ASPB İl Müdürlüğü’nde, ŞÖNİM’de, KSGM’de ve belediyelerde sığınak ve danışma merkezi çalışmalarında görevli kadınlar katılır. Açık atölyelere ise kurultay katılımcılarının tamamı katılabilir. Her atölyenin sonunda,  atölyede yürütülen tartışmalar sonucunda tüm atölye katılımcıların üzerinde ortaklaştığı bir Atölye Sonuç Bildirgesi oluşturulur. Üçüncü güne gelindiğinde de,  tüm Atölye Sonuç Bildirgeleri tebliğ olarak sunulur, sunumların üzerine tüm Kurultay katılımcılarıyla tartışmalar yürütülür. Hemfikir olunan noktalar Kurultay sekretaryası tarafından düzenlenerek Kadın Sığınakları ve Da(ya)nışma Merkezleri Kurultayı Sonuç Bildirgesi hazırlanır.

Sonuç Bildirgesi, Kurultay bileşeni örgütlerin ve Kurultay’a katkı sunan ve imza vermek isteyen örgütlerin imzasıyla 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü’nde tüm kamuoyu ile paylaşılır. Kurultay bileşeni örgütler, Kurultay’da alınan kararların olabildiğince geniş kesimleri ulaşması için bulundukları illerdeki kurumlarla ve basınla Sonuç Bildirgesi’ni paylaşırlar.